Ads here
0772 286 286
237 x 75

Expats in Saudi Arabia face fines, jail and deportation for visa violations as the police crackdown on illegal workers.Saudi Arabia has around 9 million expat workers including many Sri Lankans – down a million from last year after the government offered an amnesty to those living and working in the country illegally.

Ads here
157 x 55

Ads here
190 x 65

  paid advertisements

Ads here
299 x 60

ඔහු $ඇය ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
කැලුම් විජේවර්ධන
සිරිමල් රෝසා - සතිපතා පළ වේ
අමිල චතුරංග
ගාමිණි විජිත් සමරකෝන්
දේවක සදරුවන් පුෂ්ප කුමාර
ව්‍යාපාරික අත්වැල
ජිනදාස වීරකෝන්
සනත් ගමගේ ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
ලක්මිණි වෙදමුල්ල ලියයි
කාන්චන පතිරත්න ලියයි
විමුක්ති සෙව්වන්දි ලියයි
බුද්ධික කසුන
amila
අමිල රුවන් නන්දසේන
sandaru
සදරු කරුණාතිලක
Paid advertisemets
  paid advertisements

 

Ads here
0772 286 286
178 x 100

 

Ads here
0772 286 286
178 x 100

Ads here
178 x 60

  Latest updates
  paid advertisements

Ads here
0772 286 286
178 x 150

  Traffic rank

Ads here
0772 286 286
178 x 150

Ads here
0772 286 286
178 x 150

  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

  sinhala news
මන්ත්‍රී සේනක දමයන්ත ඇප මත නිදහස්
Apr 17, 2014 05:06 pm
මොරටුමුල්ල ප්‍රදේශයේ දි සිදුවු පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් 
ලොරියක් පෙරළී හමුදාවේ 18ට තුවාලයි
Apr 17, 2014 05:05 pm
කිලිනොච්චියේ සිට වව්නියාව බලා ධාවනය වූ යුද හමුදා 
සාලියපුර අභිරහස් මරණයක්
Apr 17, 2014 03:20 pm
අනුරාධපුර, සාලියපුර, දුම්රිය හරස් මාර්ගයට ආසන්න 
බන්ධනාගාර රෝහලෙන් රැඳවියන් 2ක් පළායයි
Apr 17, 2014 03:19 pm
වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ සිටි මන්ද මානසික 
සූර් රියදුරන් 1315ක් මාට්ටු
Apr 17, 2014 03:16 pm
බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය 
  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
0772 286 286
227 x 170

Ads here
454 x 60


Ads here
0772 286 286
225 x 170

Ads here
0772 286 286
454 x 110

Ads here
454 x 60


Ads here
0773 548 548
225 x 170

Ads here
454 x 60

  paid advertisements
  english news
SC rejects plea to probe Indian armys role in Sri Lanka
Apr 17, 2014 05:07 pm
The Indian Supreme Court today declined to entertain a 
Three Macaws found
Apr 17, 2014 03:24 pm
Three of the Four Macaw parrots that escaped from the 
Reconciliation cannot be achieved overnight Lanka tells US
Apr 17, 2014 01:14 pm
Reconciliation cannot be achieved overnight, Sri Lanka 
  cric news
IPL 7: Virat Kohli signed bat and ball up for auction
Apr 17, 2014 05:58 pm
Personally signed Virat Kohli bat and ball will go under the hammer with the bid
IPL 7: RCB play hard and party hard too, says Vijay Mallya
Apr 17, 2014 05:53 pm
Royal Challengers Bangalore owner Vijay Mallya said he believes his team can win
  paid advertisements

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 110

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Recently Updated Videos
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014

;rÛhg .sh nhsisl,fha yemS h;=remeÈlre ureg
Apr 17, 2014 05.14pm
Èjq,msáh m%foaYfha uro.yuq," nv,a.u ud¾.fha yqKquq,a, fndaêh mdr wi,§ nv,a.u foig .uka l<
Apr 17, 2014 05.11pm
fld<U fldgqj ckm;s ukaÈrfha iqr;Æka f,i we;s oeä lrñka isáh§ b.s,.sh ueflda j¾.fha .srõ
Apr 17, 2014 09.18am
Bfha ^16od& wÆhu 2g muK lgqjk j,a.ïuq,a, ìï;ekak m%foaYfha ksfjilg t,a, jQ w;afndaïn m%ydrhlska ;%Sù,¾
Apr 17, 2014 09.15am
yegka uia‌fl<sh ud¾.fha§ miq.sh 15 jeksod isÿjQ mqoa.,sl nia‌ r: wk;=rlska mqoa.,hka 29 fokl= ;=jd, ,nd
Apr 17, 2014 09.10am
.sh jif¾ ^2013& § fiajd úhqla‌;sh ishhg 4'4 la‌ ola‌jd by< f.dia‌ ;sfí'
Apr 17, 2014 09.08am
fmd,a wdY%s; ksIamdok wmkhkfhka miq.sh jirg idfmala‍Ij fï jif¾ ^2014& ishhg 94l j¾Okhla‌ isÿj we;ehs fmd,a ix
Apr 17, 2014 08.51am
ol=K iy uOHu we;=¿ m<d;a lsysmhl bÈß Èkj,§ fmg%,a ysÛhla‌ we;s ùfï ;;a;ajhla‌
Apr 17, 2014 09.20am
fï iS;, nlaufya kejqï iq<Û yudf.k tkafka lejqï lsßn;a leú,s fmú,s iqj|la wrf.k' ta iqj¢ka wo oi;u
Apr 17, 2014 09.16am
WfmalaId iaj¾Kud,s b;d flá ld,hla ;=< Ôjk w;aoelSï" .egÆ /ilgu uqyqK ÿka rx.k Ys,amskshl"
Apr 17, 2014 09.06am
wm uyd iskudfõ§ wdpd¾h f,iag¾ f–ïia mSßia iQÍkaf.a wkQ mia jeks ckau Èkh od tkï miq.sh fikiqrdodfõ fy
Apr 17, 2014 09.00am
úYdro .=Kodi lmqf.a .ek u;lh wjÈ lrk ìßh fma%ud lmqf.a
Apr 11, 2014 09.02am
;=Idr f;kakfldakaf.a ‘jß. fmdÊc’ iskudmgh iuÛska ;j;a wÆ;a l;d kdhsldjla fy< iskudjg msúishdh' weh k§YdkS f*dkafiald
Apr 11, 2014 08.57am
óg l,lg by; § iriúh ld¾hd,fha yuq jQ fï ;reKhd kslau hdug u;af;ka lshQ l;dj oekqÿ ug u;lh' ‘ux wdfj ud;f,a b|k
Apr 10, 2014 09.30am
uu Ôúf;ag u;ameka î,d keye
uu t<j¿ ú;rla lk flfkla fkfï
Skype Me™!

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Apr 17, 2014 05.16pm
ish myf<dia yeúßÈ ÈhKshg ;uka ksid ore .enla ygf.k we;s nj fy<sùfuka miqj m%foaYfhka m,df.dia
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 17, 2014 05.12pm
ñkafkaßh" mdishdjej m%foaYfha fomsßila nyskaniaùula ÿrÈ.hdfuka we;s jq .egqulska mqoa.,hska
Apr 17, 2014 09.05am
ukïmsáfha fldg,Sh md,u háka à'56 Ôj WKa‌v 6011 la‌ fmf¾od ^15 od& oyj,a
Apr 17, 2014 09.01am
ia;%S ¥IK isoaêhla iïnkaOfhka jir 13l ld,hla ßudkaâ nkaOkd.dr.;j isá 42 úhe;s foore mshl= ksoyi ,nd ksfjig meñK
Apr 17, 2014 10:57 am
fuu jir ;=< Y%S ,xldj iy mdlsia‌;dkh w;r fgia‌‌ iy tla
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 17, 2014 10:54 am
iaihs20 f,dal l=i,dk ch.%yKfha kshuqjd jQ iqms ms;slre l=ud ix.laldrg fujr
Apr 17, 2014 10:53 am
isx. l=i,dkh i|yd meje;s wka; mdi,a wjre 19ka my< tlak l%sl ;r.dj,sfha Y

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

0772 286 286
328 x 70

Ads here

0772 286 286
328 x 70